De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
In rood geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.

‹‹ terug

Waarin verschilt de Bijbel van andere boeken?

De Bijbel zelf getuigt dat hij de waarheid bevat.

Vele bijzonderheden omtrent de Bijbel moeten als onomstotelijke feiten worden erkend en geven getuigenis van zijn bovennatuurlijke oorsprong en samenstelling, zie 2 Timoteüs 3 vers 16 en 17. Andere Bijbelvertalingen geven dit net zo sterk en duidelijk weer:

2 Timoteüs 3 vers 16a in de Statenvertaling:

Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, …

2 Timoteüs 3 vers 16a in Het Boek:

Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren …

Dus dit betekent niet: alleen de hoofdlijnen of alleen maar een gedeelte, maar de hele Bijbel.

Jezus kende de schrijvers van het Oude Testament. Op grond van Zijn getuigenis, waar de Evangeliën vol van staan, kunnen we geloven dat het de Waarheid is. Zie 1 Petrus 1 vers 10 t.m. 12.

Als er in de Bijbel voorzeggingen zijn gedaan over gebeurtenissen, heel lang voor zij hebben plaats gehad, dan kunnen we alleen maar tot de conclusie komen dat de schrift door God geïnspireerd werd.
Als voorbeeld noemen wij hier: Psalm 22 vers 1 t.m. 19, waarin het gaat over de kruisiging van Jezus.

Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.

Blijf dan niet ver van mij,
want de nood is nabij
en er is niemand die helpt.
Een troep stieren staat om mij heen,
buffels van Basan omsingelen mij,
roofzuchtige, brullende leeuwen
sperren hun muil naar mij open.
Als water ben ik uitgegoten,
mijn gebeente valt uiteen,
mijn hart is als was,
het smelt in mijn lijf.
Mijn kracht is droog als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte,
u legt mij neer in het stof van de dood.
Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in,
zij hebben mijn handen en voeten doorboord.
Ik kan al mijn beenderen tellen.
Zij kijken vol leedvermaak toe,
verdelen mijn kleren onder elkaar
en werpen het lot om mijn mantel

Vergelijk de bovenstaande verzen met bijvoorbeeld Matteüs 27 vers 33 t.m. 46.

Let op! Psalm 22 is ongeveer 1000 jaar voor Christus' geboorte geschreven. De dood aan het kruis was toen nog niet bekend in Israël.

 

‹‹ terug