De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
In rood geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.

‹‹ terug

De waterdoop van Johannes de Doper

Johannes de Doper was de profeet die de komst van de Here Jezus Christus aankondigde. Hij wees de mensen er op dat zij zich moesten klaarmaken voor de komst van de Messias. De vier evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes vertellen alle vier over de prediking van Johannes de Doper. Wij beperken ons hier tot de lezing van Matteüs: hoofdstuk 3 vers 1 t.m. 12.

Johannes wijst er op dat het hebben van een aangeleerde godsdienst en onderwijl een zondig leven leiden geen enkele waarde heeft.

Johannes predikt een bekering (vers2).
Hij nodigt uit en dringt er bij de mensen op aan dat zij een beslissing zullen nemen om voor God te gaan leven en de Messias te verwachten. Degenen die zo'n besluit namen werden door Johannes gedoopt en hij leerde hen dat dit een doop van bekering en vergeving van zonden was (Matteüs 3 vers 11).

Het dopen was een onderdompeling

De doop waarmee Johannes doopte was
een doop van bekering en vergeving van zonden
met het oog op de komst van Jezus de Christus.

Er ontstaat verwondering over zijn prediking. Dan zegt Johannes wie hijzelf is, en wie Jezus is:

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, maar Johannes zei tegen hen: 'Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; ...'

Het woord dopen betekent ook hier: "Onderdompelen".

De doop van Johannes de Doper is niet dezelfde doop als de doop waarmee Christenen gedoopt worden. Wel is er dezelfde doophandeling, maar de inhoud is anders. Zie Handelingen 19 vers 1 t.m. 7.
De (ongeveer) twaalf mannen werden opnieuw gedoopt (Handelingen 9 vers 5 en 6). Nu echter in de Naam (autoriteit) van Jezus. Het verlossingswerk is een feit!
Ook is de Heilige Geest uitgestort en dat mogen deze mannen uit Efeze ervaren.

  • Johannes doopte met het oog op de komende Messias, die de verlossing zou brengen.
  • Wij mogen gedoopt worden vanuit het verlossingswerk dat de Here Jezus Christus heeft gedaan.

 

‹‹ terug