De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
In rood geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.

‹‹ terug

De doop als deel van het fundament,
voor een leven met de Here Jezus Christus

Lees om te beginnen Handelingen 2 vers 1 t.m. 42. Dit Bijbelgedeelte beschrijft de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag en wat daarna gebeurde.

Wanneer de mensen in Jeruzalem de discipelen vol vuur en door de kracht van Gods Geest, de Naam van God horen groot maken, wordt daar verschillend over gedacht. Velen vragen zich af wat dit allemaal te betekenen heeft; anderen drijven er de spot mee.

Petrus staat op en houdt zijn eerste Pinksterprediking (vers 14 t.m. 40). Hij vertelt dat wat de mensen horen en zien, reeds lang geleden door de profeet Joël is voorzegd. Aansluitend daarop verkondigt hij dat Jezus, die zij gekruisigd hadden, de Messias is (vers 36): God heeft Hem, én tot Heer én tot Messias aangesteld.

Wanneer de Jeruzalemmers inzien dat dit de waarheid is, raakt dat hen diep. Ze begrijpen dat ze Jezus verworpen hebben. Ze begrijpen dat ze met hun leven op de verkeerde weg zijn.
Het dringt door hoe verschrikkelijk fout ze zaten. Ze stellen dan ook —terecht— de vraag:

Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?'

Andere vertalingen geven dit sterker weer:

 • "Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen" (NBG-vertaling 1951)
 • "En als zij dit hoorden werden zij verslagen in het hart" (Statenvertaling 1637)
 • "En toen zij dit hoorden ging het hun door het hart" (Lutherse vertaling 1648)

Op de vraag: "Wat moeten we doen, broeders?" geeft Petrus een antwoord dat het bestuderen meer dan waard is. Hij noemt drie dingen, zie Handelingen 2 vers 38 en 39:

 1. Keer u af van uw huidige leven! ofwel: Bekeer U!
  Bekering, dat hadden ze nodig. Ze waren immers tegen Jezus. Ze hadden meegeroepen: 'Weg met Hem, kruisig Hem!' Wanneer ze zich bekeerden betekende het, dat ze voortaan de Here Jezus zouden kennen en erkennen als hun Heer. De Heer die door God én tot Heer én tot messias gemaakt is.

  Petrus zegt niet: "Word bekeerd", nee, hij zegt: "Bekeer u!"

  Bekering is iets wat de mens zelf moet doen. Je keert je van iets af naar Iemand toe. Je neemt een besluit om Jezus te volgen als jouw Here! Zie 1 Tessalonicenzen 1 vers 9 en 10.

  Ieder mens die een Christen wil worden moet in zijn of haar leven
  een duidelijk besluit nemen om de Here Jezus te gaan volgen!

  Petrus laat dat duidelijk aan de mensen zien die naar hem luisteren.

   
 2. Laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden.
  De doop is een zaak waarvoor je zelf een beslissing moet nemen.
   

  Niemand kan en niemand mag die beslissing voor jou nemen!

  Als je besluit je te laten dopen moet je eerst een andere beslissing genomen hebben, namelijk dat je Jezus wilt volgen. Natuurlijk begreep het gehoor van Petrus hoe fout ze waren geweest door in te stemmen met de kruisiging van de Here Jezus. Ze wisten dan ook hoe duidelijk ze nu voor de Here Jezus kozen. Het was een radicale ommekeer in hun leven. Als getuigenis van hun bekering lieten zij zich dopen.

  Door hun bekering kwamen zij in de wil van God en werd hun doop niet alleen een doop van bekering zoals bij de doop van Johannes de Doper, maar een gebed tot God om een zuiver geweten (1 Petrus 3 vers 21 en 22).

  Deze doop was een getuigenis voor God en de mensen!

   
 3. De Heilige Geest zal u geschonken worden

  Bekeren moesten zij zelf doen. Laten dopen was ook iets wat ze zelf moesten doen. Het ontvangen van de Heilige Geest, de gave van de Heilige Geest, noemt de Here Jezus ook wel de belofte van de Vader (Handelingen 1 vers 4 en 5).

  Wanneer iemand je iets belooft moet je dat beloofde wel willen ontvangen. De Here Jezus belooft de Heilige Geest aan ons. Dit is erg belangrijk omdat de Heilige Geest ons de kracht geeft om die beslissing die we voor de Here Jezus genomen hebben, in de praktijk van ons leven zichtbaar te maken! We komen daar in een verdere studie nog op terug.

Voor wie is die Belofte van de Vader eigenlijk?

Voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.

Dat betekent dat die mensen die zich bekeerd hebben en die zich hebben laten dopen zich mogen openen voor de Belofte van de Vader!

Zie bijvoorbeeld Efeziërs 1 vers 13 en 14.

 

‹‹ terug