De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
In rood geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.

‹‹ terug

De geestelijke betekenis van de waterdoop

We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Uit deze Bijbeltekst blijkt:

De waterdoop heeft een grote geestelijke betekenis!

  1. Het dopen is geestelijk gezien een begrafenis. (Romeinen 6 vers 4a)

    Je hebt je oude, zondige, leven achter je gelaten en je bent een nieuw leven met de Here begonnen. Zoals de Here Jezus voor de zonde gestorven is, zo willen wij ook met de doop laten zien dat wij door het geloof in Hem voor de zonde gestorven zijn. Iets wat dood is moet begraven worden.
    Vandaar dat mensen spreken over het watergraf.

  2. Het dopen is ook het wonder van de opstanding. (Romeinen 6 vers 4b)

    Zoals het ondergaan in het water het begraven van de oude mens betekent, zo is het uit het water omhoog komen het opstaan in een nieuw leven om daarmee God te verheerlijken.

Als je je hebt laten dopen en je blijft omgaan met de Here Jezus, dan zijn de gevolgen daarvan enorm!

Lees, alvorens verder te gaan, eerst Romeinen 6 vers 1 t.m. 14.

Omdat wij ons oude leven bij de Here gebracht hebben, is die oude mens mee-gekruisigd (vers 6). Wij hoeven dus niet langer slaven van de zonden te zijn.

Door de doop zijn wij ook geestelijk één gemaakt met het sterven van de Here Jezus (vers 5a en 10). Dat wil zeggen:

Wij zijn, net als Jezus, voor de zonde gestorven.

Nu wil die zondige natuur nog wel eens in ons rondspoken. Er zijn veel Christenen die dat normaal vinden. Gods woord laat ons echter wat anders zien. Als je gaat begrijpen wat Gods bedoeling is voor je leven dan wil je graag dat het zo zal zijn als Gód het normaal vindt. Zie Romeinen 6 vers 11 en 12.

Door de doop hebben wij ons ook geestelijk één gemaakt met zijn opstanding (vers 5b, 10 en 13).

Er staat zo mooi geschreven: dat Jezus wat zijn leven betreft leeft voor God en wij dus ook. Daar hebben wij ons in geestelijke zin mee één gemaakt.

Door ons te geven aan de Here Jezus Christus
zijn wij in een heel andere situatie gekomen.
De gebeurtenis van de doop staat als een duidelijke scheiding
tussen wat er vroeger was en wat er nu is.

Als voorbeeld daarvan noemen wij de geschiedenissen van het volk Israël na hun uittocht uit Egypte. Die staan in het Bijbelboek Exodus, vanaf hoofdstuk 13.
De doortocht door de Rietzee maakt scheiding tussen hun oude leven, als slaven in Egypte, en het nieuwe leven in vrijheid dat voor hen lag. Echter, als het volk in een moeilijke situatie kwam of als het naar hun idee niet goed ging, beledigden zij God door terug te verlangen naar Egypte. Zie Exodus 16 vers 1 t.m. 8 en 17 vers 1 t.m. 7.

Laten wij ons er bewust van zijn dat wie zich laat dopen, God eert door voor hem te leven.
Degene echter die na zijn doop op de oude voet doorgaat
met zijn vroegere leven, beledigt God.

 

‹‹ terug