De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
In rood geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.

‹‹ terug

Hoe wordt de geestelijke betekenis van de waterdoop
zichtbaar in mijn leven?

In het vorige hoofdstuk van deze bijbelstudie hebben we gezien dat de waterdoop een deel is van het fundament voor een leven met de Here Jezus Christus.
Het deel van het fundament dat ná de waterdoop komt, is wat Petrus zegt in Handelingen 2 vers 38b:

... Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, ...

Als Johannes de Doper predikt en doopt wijst hij er op dat er iemand zal komen die sterker is dan hij. Dat sterkere omschrijft Johannes met de woorden (Lucas 3 vers 15 en 16):

Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest! (en met vuur)

In de bediening en het leven van de Here Jezus Christus op aarde neemt de tegenwoordigheid van de Heilige Geest een enorm belangrijke plaats in. We zien dat de Here Jezus geleid wordt door de Heilige Geest. We zien ook dat hij bekrachtigd wordt door de Heilige Geest. Dat is te lezen in -bijvoorbeeld- Lucas 4 vers 1 en vers 14 t.m. 19.

Algemeen is bekend dat de bediening van de Here Jezus Christus zou uitlopen in het lijden en sterven van Hem om via Golgotha voor ons een eeuwige verlossing en verzoening tot stand te brengen, zie Johannes 3 vers 16.
Veel minder bekend is het dat de Here Jezus wil dat wij gedoopt zullen zijn in de Heilige Geest, zodat het nieuwe leven van de Heer in ons zichtbaar wordt! Lees bijvoorbeeld Johannes 3 vers 21.

Dat is een grandioos deel van de bediening die de Here Jezus van de Vader ontvangen heeft.

In het Johannes evangelie worden enkele gedeelten gewijd aan de inwoning van de Heilige Geest in Christenen.

  • Johannes 14 vers 15 t.m. 31a
  • Johannes 16 vers 5 t.m. 15

Als je deze bijbelgedeelten bestudeert zul je tot de ontdekking komen dat de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven de tegenwoordigheid van de goddelijke volheid in je leven brengt.

Dat betekent inhoudelijk:

  • Wij zijn verlost uit de duisternis en in Gods licht geplaatst.
  • Door Gods Geest krijgen wij ook de kracht, de leiding en het inzicht om die verlossing zichtbaar te maken.

Dit is wat de Bijbel noemt:
"Vrucht dragen"

Dit wordt als volgt uitgelegd:
Jezus vergelijkt zichzelf met een wijnstok, een plant waar druiven aan groeien. De druiven groeien aan lange uitlopers, wijnranken. Die wijnranken staan voor de mensen die in Jezus geloven. Jezus spreekt hier over in Johannes 15 vers 1 t.m. 8.
Een rank die los is van de wijnstok sterft af en kan geen vrucht meer dragen. Daarom roept Jezus zijn volgelingen op om dicht bij hem te blijven (vers 4 t.m. 6). Dat gaat gepaard met de belofte dat wij met al onze vragen bij Hem mogen komen en dat onze gebeden verhoord zullen worden (vers 7).

Vrucht dragen kun je ook omschrijven als: Gaan leven tot Gods eer. De betekenis daarvan wordt door de apostel Paulus beschreven in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 5 vers 16 t.m. 25, waarvan de kern luidt:

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Vrucht dragen hangt nauw samen met
de werking van de Heilige Geest in je leven

Het is dan ook niet vreemd dat het Bijbelgedeelte over vrucht dragen (Johannes 15 vers 1 t.m. 8) volgt op de noodzaak van de tegenwoordigheid van Gods Geest in je leven (Johannes 14 vers 15 t.m. 31).

Er is in ons leven maar één mogelijkheid om tot eer van God te zijn
en dat is vanuit de tegenwoordigheid van Gods Geest.

Als wij willen dat de beslissing die wij voor de Heer hebben genomen door ons te bekeren en ons te laten dopen werkelijk zichtbaar zal worden, dan kan het niet anders of we gaan onze hemelse Vader bidden om de Heilige Geest. De Vader staat daar zeer voor open, zie Lucas 11 vers 13

Duif Duif

Als ik wil dat de Heer echt tot zijn doel en recht komt in mijn leven dan strek ik mij uit naar de belofte van de Heilige Geest.

Mag dat?

Kan ik vragen of de Heer Jezus
mij wil dopen met de Heilige Geest?

Ja!

Want voor u geldt deze belofte … !

Handelingen 2 vers 39a

 

‹‹ terug