De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
In rood geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.

‹‹ terug

De betekenis van de doop in betrekking tot de Gemeente

… in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Wanneer we voor de Here Jezus gekozen hebben en ons hebben laten dopen en ons open stellen voor de belofte van de Vader, is dat niet alleen een individuele zaak, maar ben je deelgenoot geworden van het huisgezin van God. Dat staat in Efeziërs 2 vers 18 en 19.

Je behoort tot Gods familie.

De Bijbel geeft heel wat beschrijvingen over hoe nauw we verbonden zijn met de Heer en met alle mensen die van Hem zijn.

Paulus beschrijft in Efeziërs 1 vers 22 en 23, alle mensen die de Here Jezus kennen als de Zoon van God, als het

Lichaam van Christus.

Ook worden de gelovigen omschreven als het huis van God, waarvan elke gelovige (kind van God) een bouwsteen mag zijn die zich laat mee-gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Zie Efeziërs 2 vers 20 t.m. 22. Dat wil zeggen: Als je de Here Jezus gaat volgen betekent dat, dat je je laat inlijven in zijn gemeente om samen met al die anderen je door Hem te laten leiden en gebruiken tot verheerlijking van de Here! (1 Petrus 2 vers 4 en 5).

Petrus schrijft hier over een geestelijk huis, een tempel.

De gemeente is de tempel van de levende God.

Ieder lid van de gemeente is voor zijn deel mede-tempel, en draagt daar ook verantwoordelijkheid voor, zoals te lezen is in 1 Korinthiërs 3 vers 16 en 17.
De tempel is niet zo maar een gebouwtje. Neen, de tempel is een blikvanger. Tempels wekken de bijzondere belangstelling.
Zo ook de tempel van de levende God. Die tempel, bestaande uit levende stenen, is de woonplaats van God. Omdat Gods Geest in die tempel woont, zal de tempel het karakter dragen en uitdragen van wie daar woont; zie 1 Korinthiërs 6 vers 19 en 20.

De gemeente is een machtig instrument van onze Here Jezus Christus
om zijn Naam te verheerlijken.

Wanneer we er ernst mee hebben gemaakt door ons te bekeren en ons te laten dopen en open staan voor de doop in de Heilige Geest, zullen wij er ook ernst mee maken een bruikbaar lid te mogen zijn in het lichaam van Christus dat door de apostel Paulus in 1 Korinthiërs 12 vers 12 t.m. 27 heel treffend wordt beschreven:

De Gemeente

 

‹‹ terug