De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
In rood geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.

‹‹ terug

God is heilig

De heiligheid van God is een van de pijlers waarop ons geloof is gebouwd. De omvang en betekenis van dit onderwerp is immens groot. Kasten vol boeken zijn er al over geschreven en nog steeds heeft de mensheid er nog maar heel weinig van begrepen.

Deze studie is dan ook zeer beknopt gehouden en is zeker geen volledige beschrijving van Gods heiligheid.

Laten we even terug gaan naar de tekst aan het begin van deze studie (1 Petrus 1 vers 16b):

Wees heilig, want Ik ben heilig

Petrus haalt een tekst aan uit het Oude Testament:

Ik ben de HEER, jullie God. Jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. Verontreinig je keel niet met dieren die op de grond rondkruipen.
Ik ben de HEER, die jullie uit Egypte heeft geleid om jullie God te zijn. Wees heilig, want ik ben heilig.

Het volk Israël heeft de opdracht om Heilig te zijn. Dit was en is zo belangrijk dat er een heel bijbelboek aan is gewijd, namelijk Leviticus.

Door de hele bijbel heen wordt gesproken over Gods heiligheid. Lees bijvoorbeeld:

 • Exodus 15 vers 11.
 • Psalm 99, in het bijzonder de verzen 3, 5 en 9.
 • 1 Samuël 2 vers 2.
 • Jesaja 5 vers 16.
 • Jesaja 6 vers 1 t.m. 8.

Toen de mens in zonde viel, werd daarmee Gods heiligheid geschonden.
De zondige mens kan niet bestaan voor Gods heiligheid, zie Romeinen 1 vers 18 t.m. 20. God heeft echter een oplossing beloofd die de kloof tussen God en mensen zal wegnemen. Deze belofte wordt vele malen herhaald. Zie -bijvoorbeeld- Jesaja 53 vers 1 t.m. 7, waar het gaat over de Here Jezus.

Gods oplossing voor zijn geschonden heiligheid wordt toegelicht in de illustratie hieronder

God's oplossing voor het zonde-probleem

God en mensen samen

 

 • Bij de schepping had de mens vrij contact met God.
 • Dit deed recht aan Gods heiligheid.

 

God en mensen gescheiden door de zonde

 

 • Door de zondeval zijn wij van de Vader volkomen afgescheiden.
 • Door de val van Adam is er een kloof gekomen tussen God en de mensen.

 

Jezus overbrugt de kloof

 

 • De Here Jezus Christus heeft, door aan het kruis te gaan, de weg tot de Vader weer geopend.
 • Hij heeft door gehoorzaam te zijn aan de Vader, de kloof overbrugd, zie Efeziërs 2 vers 14 t.m. 18.

 

‹‹ terug