De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
In rood geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.

‹‹ terug

De gelovige wordt geheiligd

Het is Gods wil dat de gelovige steeds meer geheiligd wordt, dat wil zeggen: steeds meer groeit naar Gods gelijkenis. Dat betekent dus dat het Gods wil is dat wij rein worden, zonder zonde en volmaakt.

Het is een belofte van God dat wij heilig gemaakt zullen worden als wij luisteren naar Zijn stem en Hem gehoorzamen, zie Micha 6 vers 8. Dan zullen wij ook zeer gezegend worden, zoals te lezen is in Ezechiël 36 vers 33 t.m. 36.

Ook gebeurt het dat God zelf actie kan ondernemen om ons te heiligen. Dat is af te leiden uit Ezechiël 36 vers 25 t.m. 31, waarvan de kerntekst luidt:

Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.

Een ander voorbeeld dat God actie onderneemt om mensen te heiligen is te vinden in Jesaja 6 vers 1 t.m. 8, waar staat beschreven hoe de profeet Jesaja werd geroepen voor zijn taak.

Wij, mensen die in Christus geloven, kunnen daarbij ook aan meewerken door bewust naar heiliging te streven, zoals onder andere te vinden is in 1 Tessalonicenzen 5 vers 15 t.m. 24.
Er is ook de opdracht om anders te gaan denken en doen. Paulus spreekt daar over in Romeinen 12 ves 1 en 2.

Paulus spreekt hier ook over in de brief aan de Efeziërs, waar hij het steeds meer heilig worden van de gelovige vergelijkt met het aantrekken van nieuwe kleren. Zie Efeziërs 4 vers 17 t.m. 24.

In de praktijk is heiligmaking een zaak van:

  • toewijding aan God (Romeinen 12 vers 1 en 2), wat tot gevolg heeft:
  • afscheiding van de zonde (2 Korintiërs 6 vers 17).
  • de geestelijke groei die wij hebben bereikt, en nog meer:
  • blijvend verlangen naar verdergaande geestelijke groei (Filippenzen 3 vers 12 t.m. 14).

Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken.
In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.

 

‹‹ terug