De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
In rood geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.

‹‹ terug

Het icoontje betekent dat de blauw gekleurde tekst een link is naar aanvullende informatie.

Heilig zijn en Heilig worden

In een vorige studie (over de Bijbel, het Woord van God) hebben we de oproep gelezen uit 1 Petrus 1 vers 16b:

Wees heilig, want Ik ben heilig

Heiligheid is volgens het woordenboek een soort afzonderlijkheid of apartheid in de zedelijke betekenis van het woord. Dit kan zowel op God als op mensen betrekking hebben.

Vaak wordt heiligheid gepresenteerd als een soort van geestelijke onkwetsbaarheid waardoor een heilig mens nooit fouten maakt. Dat is onjuist. Een heilig levend christen heeft alle kenmerken van een "gewoon" mens, met al zijn tekortkomingen. Toch is er een belangrijk verschil. Een christen is niet slechter of beter, maar "anders", want hij heeft Christus leren kennen (Efeziërs 4 vers 19 t.m. 21).

Heilig zijn is: toegewijd aan God, apart gezet

Als hier wordt gesproken over "apart gezet zijn" dan bedoelen we:

apart van het zondige, apart van het niet-goddelijke

De directe betekenis van het woord "Heilig" is: zonder zonde, rein, volmaakt.

De tekst uit 1 Petrus 1: 16b, waar deze studie mee begon, vraagt om nader onderzoek.
Er staan hier twee belangrijke dingen:

 • God is Heilig;
 • De gelovige heeft de opdracht een heilig leven te leiden.

God zegt dus van zichzelf dat hij Heilig is, dat wil zeggen: zonder zonde, rein en volmaakt.

Dit wordt verder uitgewerkt in het onderstaande:

Waar het gaat om de opdracht aan de gelovige om een heilig leven te leiden, liggen de zaken wat minder voor de hand. Lezend in de Bijbel komen we twee ogenschijnlijk verschillende dingen tegen:

 • De gelovige is geheiligd (1 Korintiërs 3 vers 17b).

  Toen wij tot geloof kwamen zijn wij aangenomen als Gods kinderen. Dat heeft ons heilig gemaakt. Zie 1 Korintiërs 6 vers 11b.

 • De gelovige wordt geheiligd (2 Petrus 3 vers 18a).

  Wij groeien steeds meer naar Gods beeld, zie 2 Korintiërs 3 vers 18.

Een en ander wordt hieronder verder uitgewerkt:

Door zijn genade en scheppingskracht zal hij ons zó veranderen van geest, ziel en lichaam, dat wij Hem gelijk zullen zijn:

Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

Maar wat betekent dit in de praktijk van elke dag?

God en Christus leren kennen vraagt geloof. Wij moeten begrijpen dat wij door het geloof in Christus Heilig zijn. Dat betekent niet dat wij beter of slechter zijn dan anderen, maar dat wij anders zijn en dat wij een andere eindbestemming hebben.

Als we ons bewust zijn van de aanwezigheid van Christus in ons leven, dan doen wij dingen "anders", maar …

 • Kan de Here Jezus instemmen met wat ik doe op mijn werk?
 • Kan de Here Jezus instemmen met mijn normen en waarden?
 • Kan de Here Jezus instemmen met mijn geloofsleven?

Wees je bewust van je handelen in je wandel met God!

In de praktijk betekent dat:

 • Toewijding (=overgave) aan God (Romeinen 12 vers 1 en 2), wat ook inhoudt:
 • Afscheiding van de zonde (2 Korintiërs 6 vers 17).
 • Uitstrekken naar geestelijke groei (Filippenzen 3 vers 12 t.m. 14) met als doel:
 • Geestelijke volwassenheid (Filippenzen 3 vers 15 en 16).

Ontleend aan de fundamentencursus van de VEG Vaste Burcht,
bewerkt door Jan Levering en Ben Boukes.
versie februari 2014

 

‹‹ terug