Wij geloven ...

 • dat de Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende geschreven Woord van God is.
   
 • dat er één ware God is, eeuwig bestaand in de Drie-eenheid:
  - God de Vader;
  - God de Zoon;
  - God de Heilige Geest;
  Hij is de Schepper en Onderhouder van hemel en aarde en de Verlosser van de mensheid.
   
 • in de Goddelijkheid en menswording van Jezus Christus, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn zondeloos leven, Zijn wonderen, Zijn plaatsvervangend sterven, Zijn overwinning aan het kruis, waardoor verzoening met God de Vader tot stand is gebracht, Zijn lichamelijke opstanding uit het graf en Zijn hemelvaart.
   
 • dat door de zondeval van de mens in het paradijs, ieder mens in zonde geboren wordt.
   
 • dat de enige manier om van zonde gereinigd te worden is: berouw te hebben en te geloven dat het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus, door Zijn kruisdood, reinigt van alle zonden.
   
 • in het verlossend werk van Christus aan het kruis, waarmee Hij herstel heeft gebracht voor geest, ziel en lichaam.
   
 • dat geestelijke wedergeboorte door de Heilige Geest een absolute noodzaak voor de persoonlijke redding is (gevolgd door de doop door onderdompeling, als getuigenis van het persoonlijk geloof).
   
 • dat de gaven van de Heilige Geest worden gegeven naar Hij wil aan de gelovigen die daarom vragen.
   
 • dat een christen door de heiligende kracht van de Heilige Geest in staat wordt gesteld om het oude leven af te leggen en een geheiligd leven te leiden.
   
 • dat de gemeente het lichaam van Christus is: elke gelovige is ten volle deel van deze gemeente.
   
 • dat het Heilig Avondmaal door de Heer Jezus is ingesteld voor Zijn gemeente.
   
 • in de opname van de gemeente, de wederkomst van de Heer Jezus naar deze aarde en wij zien uit naar de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
   

Logo

In ons logo staat de duif als het beeld van de Heilige Geest
van wie wij geloven dat Hij ons de weg wijst tot de Vader.