De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
In rood geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.

‹‹ terug

Het icoontje betekent dat de blauw gekleurde tekst een link is naar aanvullende informatie.

Doop

In de vorige studies (over bekering en wedergeboorte) hebben we gezien dat bekering tot God iets is wat een mens zelf moet doen. De Bijbelse oproep is:

Bekeer U.

Dat wil zeggen: Richt je op de levende God.

Op bekering volgt de doop, als getuigenis van de beslissing om de Here Jezus te volgen.

De Bijbel spreekt voor het eerst heel duidelijk over dopen en gedoopt worden in de geschiedenis van Johannes de Doper.
Johannes was de profeet die de komst van de Here Jezus aankondigde. Hij wees de mensen er op dat zij zich moesten klaarmaken voor de komst van de Messias. Johannes roept mensen op om anders te gaan leven (Matteüs 3 vers 1 t.m. 3):

'Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!'

Wanneer Petrus op de Pinksterdag zijn toespraak houdt (zie Handelingen 2 vers 14 t.m. 36), worden de toehoorders daardoor diep geraakt. Zij stellen de vraag: "Wat moeten we doen, broeders?". Petrus antwoordt (zie Handelingen 2 vers 37 en 38):

  1. Keer u af van uw huidige leven (ofwel: Bekeer u)
  2. Laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden

Hiermee verwijst Petrus naar woorden van Jezus. Vlak voor zijn Hemelvaart geeft Jezus zijn discipelen de opdracht om de wereld in te trekken en het Evangelie te verkondigen. Mensen die tot geloof komen moeten ze dopen (Marcus 16 vers 15 en 16).

Volgend op je bekering mag je gedoopt worden in de naam van de Here Jezus.

Net als voor bekering geldt hier:

De beslissing om je te laten dopen moet je zelf nemen.

Niemand anders kan en mag dat voor jou doen.

Een en ander wordt nader toegelicht in de studie die hieronder staat.

Er kunnen dingen zijn die je er van zouden kunnen weerhouden om gedoopt te worden. Kort samengevat komt het neer op het volgende:

  • Je hebt nog geen beslissing genomen om de Here Jezus te volgen. Dit is echter absolute noodzaak om gedoopt te worden.
  • Je beslissing om de Here Jezus te volgen is geen echte beslissing. Je doet dingen, of staat (nog) open voor dingen, die niet stroken met een leven met de Here Jezus.
  • Je wilt er niet voor uitkomen dat je besloten hebt om de Here Jezus te volgen.

Er zijn mensen die ook belemmeringen aanvoeren die eigenlijk geen belemmeringen zijn:

  • Ik ben nog te jong.
  • Ik weet er nog niet alles van.

De Bijbel spreekt nergens over de leeftijd die nodig is om je te laten dopen. Ook is het niet strikt noodzakelijk om er alles van te weten. Het is wel fijn om er veel van te weten. Een en ander wordt diepgaander uitgewerkt in onderstaande studie.

Aan de beslissing om gedoopt te worden gaat dus een zorgvuldige afweging vooraf. Het is belangrijk dat je voor jezelf vaststelt dat de echte belemmeringen er niet meer zijn.

Je wilt je laten dopen?

Onderzoek dan ook biddend of er niets op tegen is dat je die stap neemt!

In het voorgaande hebben we gezien dat je je alleen kunt laten dopen als je een duidelijke beslissing voor de Here Jezus hebt genomen. Je wilt voor Hem leven en je wilt voor die beslissing uitkomen.

De waterdoop heeft een grote geestelijke betekenis. Lees Romeinen 6 vers 1 t.m. 14. De kern daarvan is:

We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Hieruit blijkt:

  • De waterdoop is geestelijk gezien een begrafenis.
  • De waterdoop is ook het wonder van de opstanding.

Dit wordt verder uitgelegd in de nu volgende studies:

Wanneer we voor de Here Jezus gekozen hebben en ons hebben laten dopen is dat niet alleen een individuele zaak, maar ben je daarmee lid geworden van het huisgezin van God. Je hoort tot Gods familie. Dat wordt verder uitgewerkt in het onderstaande.

Naar een serie bijbelstudies door Herman Damme, bewerkt door Ben Boukes
versie februari 2014

 

‹‹ terug