De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
In rood geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.

‹‹ terug

Gedachten over Heiligheid

Heiligheid" is een term met een rijkwijdte, die niet in één of twee bijbelstudies is samen te vatten. Deze studie geeft gedachten weer over het woord "Heiligheid". Gedachten die deze term verduidelijken, maar niet volledig beschrijven.

Deze studie is een aanvulling op de Bijbelstudie: "Heilig zijn en Heilig worden".

Door heel de Bijbel heen vinden we het begrip "Heilig" omschreven in termen als:

Het heil, uw heiliging, heilige dingen, heiligmaking.

Wannneer we deze termen bestuderen, zien we dat er steeds weer dezelfde begrippen aan verbonden zijn.

Heiligheid houdt verband met volkomen zuiverheid. Ook de aanduidingen louter en puur horen hier bij. Zie bijvoorbeeld Exodus 30 vers 34 en 35.

Een en ander betekent ook dat Heiligheid geen compromissen kent.
Vermenging met onheilige zaken, die heiligheid zouden aantasten, is dus uitgesloten.

Bij heiligheid worden we bepaald bij de begrippen

 • waardigheid (Jesaja 6 vers 1 t.m. 7),
 • koninklijkheid (1 Petrus 2 vers 9),
 • ontzagwekkend en eerbied afdwingend (Openbaring 1 vers 12 t.m. 16).

Psalm 15 noemt kenmerken van heilig leven.

Heiligheid heeft ook alles te doen met afzondering en toewijding, zie Handelingen 13 vers 2 t.m. 5a.
Lees bijvoorbeeld ook:
1 Samuël 16 vers 9 t.m. 13, 1 Koningen 19 vers 14 t.m. 21 en Matteüs 4 vers 18 t.m. 22.

Die afzondering en toewijding zijn in de Bijbel heel duidelijk en legitiem. Dit zowel van God uit die afzondert, als van die mens uit die zich toewijdt.

Heiligheid wordt als fundament beschouwd in Gods Woord om dienstbaar en bruikbaar te kunnen zijn voor God. Zie 1 Samuël 13 vers 11 t.m. 15 en 1 Samuël 15 vers 22 en 23a.
Alle kennis, alle ijver, alle energie die wij hebben blijft altijd ondergeschikt aan heiligheid (2 Timoteüs 2 vers 19 t.m. 21 en 1 Timoteüs 4 vers 8 t.m. 12).
Heiligheid staat in relatie tot de mate waarin wij met God omgaan.

God openbaart zich in zijn Woord als een Heilig God:

Ik ben de HEER, jullie God. Jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. Verontreinig je keel niet met dieren die op de grond rondkruipen.
Ik ben de HEER, die jullie uit Egypte heeft geleid om jullie God te zijn. Wees heilig, want ik ben heilig.

Alle aspecten van heiligheid die wij genoemd hebben (en die wij niet genoemd hebben) zijn in Gods Wezen vervat.

Omdat God de Eeuwig onveranderlijke is, is het van God uit naar de mens altijd mogelijk om met de mens om te gaan, zie bijvoorbeeld Genesis 3 vers 8 en 9. Lees ook Genesis 1 vers 26 t.m. 31, Genesis 17 vers 1 t.m. 5 en Genesis 18 vers 17 t.m. 19.
Met andere woorden: Van God uit zijn zijn Grootheid en Zijn Heiligheid geen belemmering in de relatie die wij met Hem mogen hebben, zie Psalm 15 vers 1 en 2. Het is Gods bedoeling dat die relatie stevig en intiem zal zijn (Handelingen 6 vers 5a). Zie ook Handelingen 7 vers 55 t.m. 60).

Van de mens uit naar God wordt hij/zij in de omgang met God belemmerd door het probleem van de zonde, zie Genesis 3 vers 8 en 9 en Jesaja 59 vers 1 t.m. 8. De mens vlucht in zijn volharding in de zonde weg voor God. Hij ontkent het bestaan van God of houdt Hem ver van zich (Jesaja 58 vers 1 t.m. 8 en 2 Timoteüs 2 vers 19). De Heiligheid van God is een aanklacht voor zijn leven. In nood wordt Gods hulp gezocht onder de ontkenning of verdoezeling van de zonden. God antwoordt niet, dus God is er niet …

Voor degene die God liefheeft en de omgang met God zoekt is het besef van Gods Heiligheid een krachtige aansporing om met de Heer te leven zoals hij dat bedoelt, zie 2 Korintiërs 6 vers 16 t.m. 7 vers 1. Mozes bijvoorbeeld, heeft dat heel goed begrepen voor zichzelf en voor zijn volk. Zie Exodus 33 vers 15 t.m. 17. Ook de apostelen leren ons dat het besef van Gods Heiligheid nodig is om naar Zijn wil voor God te leven (2 Korintiërs 6 vers 16, 1 Petrus 4 vers 1 t.m. 13).

De heiligheid van de Gemeente van de Here Jezus Christus (1 Korintiërs 1 vers 1 en 2) heeft alles te maken met het besef dat we door een Heilig Paaslam tot heiligen gemaakt zijn. Zie 1 Korintiërs 5 vers 7 en 8. Met andere woorden: Als wij de Here Jezus hebben aangenomen zijn wij door zijn offer heilig geworden (1 Korintiërs 6 vers 11b, 1 Petrus 1 vers 15 t.m. 19).

De positie van de heiligen is ons door de Here Jezus (als Gemeente) gegeven.

De positie van de Gemeente maakt dat zij verplicht is om overeenkomstig die positie ook te functioneren (1 Petrus 1 vers 15). De kracht van de Gemeente is dat het leven van de Here Jezus zichtbaar wordt (Romeinen 6 vers 10 t.m. 14 en 2 Korintiërs 4 vers 6 t.m. 11). Uit de heiligheid van de Gemeente, wordt de Gemeente het lichaam van Christus. Dat staat in 1 Korintiërs 12 vers 12 t.m. 31. Het menselijk lichaam is de uitdrukkingsmogelijkheid van de menselijke geest en ziel die daarin wonen!
Het lichaam van Christus is de uitdrukkingsmogelijkheid van de Here Jezus. Zie 1 Korintiërs 14 vers 20 t.m. 25.

Lees Hebreeën 12 vers 1 t.m. 3.
De heiligheid van de Gemeente is geen statisch gegeven! Dat blijkt uit Efeziërs 5 vers 25 t.m. 27, waar wordt gesproken over een voortgaande reiniging. Met de heiligheid van God voor ogen mag er een hunkering naar heiligheid zijn in alle aspecten van de inhoudelijke betekenis vsn heiligheid.
Lees ook Hebreeën 12 vers 4 t.m. 6!

De weg van heiligmaking is de weg van de tegenwoordigheid van God door zijn Geest in ons, zie Efeziërs 5 vers 15 t.m. 21. Groei in praktische heiligheid heeft alles te maken met het je afstemmen op Gods Geest. Lees Johannes 14 vers 15 t.m. 31a en Romeinen 8 vers 3 t.m. 11.

De principes van Heiligheid die voor de Gemeente van toepassing zijn, gelden ook voor elke Christen afzonderlijk. Zie Efeziërs 4 vers 20 t.m. 24.

Lees Efeziërs 2 vers 17 t.m. 19. De heiligheid van de Christen wordt duidelijk uit de persoonlijke omgang die hij met de Here Jezus Christus heeft.

Die persoonlijke omgang wordt duidelijk uit ons leven van alledag.

 • Is heiligheid te zien uit hoe wij een vader, moeder zijn in ons gezin? (Efeziërs 5 vers 22 t.m. 33).
 • Is Is heiligheid te zien in ons huwelijk? (Efeziërs 5 vers 22 t.m. 33).
 • Is heiligheid te zien maatschappelijk en sociaal? (Efeziërs 4 vers 25 t.m. 32 lees ook: Efeziërs 6 vers 1 t.m. 9)
 • Ziet God heiligheid in ons leven als we denken dat niemand ons ziet? (Kolossenzen 1 vers 22).

Zo heilig of onheilig als wij de deur van ons huis dichtdoen, zo heilig of onheilig komen we ook de kerk of de gemeente-samenkomst binnen!

Ook in de Gemeente ziet de Here Jezus wel of geen heiligheid van het individu. Zie Openbaring 3 vers 4 en 5 en Openbaring 3 vers 19 en 20.

Heiligheid is de voorwaarde voor een krachtig persoonlijk leven en voor een krachtig gemeenteleven. Zie Openbaring 3 vers 8.

 • De Heiligheid van God
  Hoe leer je aan de Gemeente het besef van Gods Heiligheid?. Kennen wij het uitdrukking geven van onze eerbied in devotie, stil zijn voor God, gezamenlijke verootmoediging?
 • De Heiligheid van de Gemeente
  Je hoort nogal eens zeggen: "Eerst moet de Gemeente heilig zijn, pas dan kan God werken". Is deze stelling juist of geeft Gods Woord andere of meer genuanceerde waarden? Welke zijn dat?
 • De Heiligheid van de Christen
  Is het in onze tijd nog doenlijk om Christenen het Woord van God voor te houden met de consequenties die daar bij horen? Hoe leer je de Christen heiligheid?

Naar een studie door Herman Damme, bewerkt door Ben Boukes.
versie maart 2014

 

‹‹ terug