De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
In rood geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.

‹‹ terug

Bekering

Er zijn nogal wat gedachten en gevoelens over bekering. Het woord zelf is in het moderne Nederlands niet meer gangbaar. In de Nieuwe Bijbel Vertaling van 2004, die in deze studie wordt gebruikt, komt het woord 'bekering' nog maar drie maal voor. Het woord 'bekeren' nog precies éénmaal. Toch wordt het in deze studie gebruikt omdat het in het Christelijk geloof een heel belangrijke term is.

Bekeren is een woord met meerdere betekenissen die allemaal met elkaar te maken hebben. Het betekent zoveel als: "Tot inkeer komen", of: "Terug keren", of: "Zich richten naar…"

Het is heel omslachtig om steeds de meervoudige betekenis te noemen. Daarom wordt in de rest van deze studie gewoon de term bekering gebruikt.

Heel vaak hoor je of lees je: "Ik werd bekeerd", of: "Je moet niet denken dat je mij kunt bekeren", of: "Bekering is een langzaam proces wat in het leven van een mens plaats vindt".

Die uitleg is eigenlijk niet juist, maar het is niet te wijten aan het Woord van God dat mensen onwetend zijn over de Bijbelse betekenis van BEKERING!

Zowel in het Oude Testament (OT) als in het Nieuwe Testament (NT) wordt steeds in deze termen over bekering gesproken.
Voorbeelden uit het Oude Testament:

 • Deuteronomium 30 vers 2 en 3.
 • 1 Samuël 7 vers 3.
 • Jesaja 55 vers 6 en 7
 • Jeremia 4 vers 1 t.m. 4
 • Ezechiël 18 vers 21 t.m. 23

In dit verband is Jeremia 4 vers 3 van groot belang:

"Want dit zegt de HEER tegen Juda en Jeruzalem:

Ontgin nieuw land, en zaai niet tussen de dorens."

Dit wordt verderop in deze studie toegelicht.

Ook het Nieuwe Testament staat vol over bekering.

De vier evangelisten vermelden allen de geschiedenis van Johannes de Doper en leggen daarbij de nadruk op zijn boodschap. Zie onderstaande Bijbelgedeelten:

 • Matteüs 3 vers 2 t.m. 4
 • Marcus 1 vers 2 t.m. 4
 • Lucas 3 vers 3 en 10 t.m. 14
 • Johannes 1 vers 6 t.m. 9

De boodschap is een boodschap van bekering. De doop bekrachtigt die beslissing in afwachting van Jezus' komst.

Wanneer Petrus zijn eerste prediking houdt na de gebeurtenissen op het Pinksterfeest (zie Handelingen 2 vers 1 t.m. 40) worden mensen in hun hart geraakt en zeggen: "Wat moeten we doen, broeders?"  (Handelingen 2 vers 37).

Uit de voorbeelden die we gelezen hebben en de vele teksten die we niet gelezen hebben over bekering leren we dat:

 • We worden niet bekeerd door anderen.
 • Bekering is niet een langzaam proces.
 • Het is niet iets van buiten af wat op mij afkomt.

Bekering is iets wat ik ZELF moet doen!!!

Als antwoord op prediking kan ik mij bekeren, maar ik kan mij ook verharden, dat wil zeggen: ik kan koppig zijn of koppig blijven en het niet tot me laten doordringen.

Ik kan Jezus aannemen maar ik kan hem ook afwijzen.

Uit Hebreeën 4 vers 7 leren wij dat het mogelijk is om koppig te blijven. Ook Farizeeën en Schriftgeleerden bekeerden zich niet naar aanleiding van de prediking van Johannes, zie bijvoorbeeld Marcus 11 vers 27 t.m. 33.

Als je je bekeert, keer je je in Bijbelse zin tot God. Uit de voorgaande teksten is dat duidelijk naar voren gekomen.
Het uiteindelijke doel van bekering is dat ik met God omga en dat God met mij omgaat.

Bekering is een radicale omwenteling. Bekering houdt ook naar mijzelf en naar de mensen toe een andere levenswandel in. Dat is de reden waarom Jeremia zegt: "Zaai niet tussen de dorens". Dat wil zeggen: Blijf niet bezig in wat niet goed is. Er moet iets heel nieuws worden begonnen. Er moet nieuw land worden ontgonnen; een nieuw leven met nieuwe waarden en normen. Een leven met God dat vrucht draagt voor Hem.

Johannes 15 vers 1 t.m. 8 spreekt over dát leven in verbondenheid met Jezus.

In de Bijbel vinden we tal van voorbeelden van bekering en de gevolgen er van. Soms is het zo duidelijk merkbaar dat er overal over gesproken wordt. Zie bijvoorbeeld 1 Tessalonicenzen 1 vers 6 t.m. 10.

Naar een studie door Herman Damme
versie februari 2014

 

‹‹ terug