De Bijbelteksten in deze studie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
In rood geprinte tekstverwijzingen kunt u nalezen op www.debijbel.nl.

‹‹ terug

Wedergeboorte

Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.

In de vorige studie (over bekering) hebben we gezien dat bekering tot God iets is wat een mens zelf moet doen.

De Bijbelse oproep is:

Bekeer U.

Dat wil zeggen: Richt je op de levende God.

Iemand anders kan ons niet bekeren en wij worden niet bekeerd, maar mensen kunnen zich bekeren (zich naar God, de Here Jezus Christus, toekeren).

Bekering betekent verandering

Door het horen van het Woord van God en de overtuiging van Gods Geest, komt er besef van zonde en het zondaar zijn. Door ons te bekeren nodigen wij Gods Geest uit om ons te veranderen.

De verandering die Gods Geest in ons teweeg brengt,
noemen wij wedergeboorte

Wedergeboorte kan ook worden uitgelegd als: Geestelijk opnieuw gaan leven.

Wedergeboorte maakt, dat wij het Koninkrijk van God kunnen binnengaan. Dat betekent dat er zekerheid komt over het feit, dat u Gods eigendom bent.

Wedergeboorte is een noodzaak

Om dus het Koninkrijk van God te zien, te begrijpen, er deel aan te hebben en er deel van te zijn, moet een mens opnieuw geboren worden; dat is: geestelijk levend gemaakt worden.

Johannes, een van de vier evangelisten, vertelt hoe Jezus dat een keer heeft uitgelegd aan Nikodemus, een Bijbelgeleerde en leider van het Joodse volk.
Het verhaal is te vinden in het Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 3, vers 1 t.m. 13.

In dit verhaal doet Jezus een opmerkelijke uitspraak tegen Nikodemus:

Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.'

Om dus het Koninkrijk van God te zien, te begrijpen, er deel aan te nemen en er deel van te zijn, moet een mens opnieuw geboren worden.

Nikodemus heeft meteen een paar vragen: (zie Johannes 3 vers 4 t.m. 9)

  1. Kan iemand geboren worden als hij al oud is? (vers 4)
  2. Kan een mens voor de tweede maal de moederschoot ingaan en geboren worden? (vers 4)
  3. Hoe kan dat? (vers 9)

Nikodemus vraagt naar een natuurlijke geboorte, maar Jezus spreekt over een geestelijke geboorte. Jezus noemt de wedergeboorte een geboorte uit water en uit Geest:

Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.

De Here Jezus laat ons hier duidelijk zien dat wedergeboorte een noodzaak is.

Wedergeboorte is een geestelijke geboorte, bewerkt door de Heilige Geest

Water is een beeld van het woord van God, waar door wij gereinigd worden, zie bijvoorbeeld Efeziërs 5 vers 25 t.m. 27 of Hebreeën 10 vers 19 t.m. 22.
Bovendien is Jezus het mens geworden Woord van God. Zijn dood aan het kruis en zijn opstanding zijn de oorzaak geworden voor het vrij worden van onze zonden. Zie 1 Johannes 1 vers 5 t.m. 9.

Door het horen van het Woord van God en de overtuiging van Gods Geest, komt u tot het inzicht wat zonde is. Het besef ontstaat dat u een zondaar bent. Door u te bekeren nodigt u Gods Geest om een nieuw leven te laten ontstaan (de wedergeboorte), mét de Here Jezus.

Wedergeboorte in ons leven is dus noodzaak

Leest U eens Johannes 1 vers 1 t.m. 13.
Het is een voorrecht Christelijk opgevoed te mogen zijn, maar dat ontslaat ons er niet van ons te bekeren (vers 6 t.m. 10). Er wordt een bewuste keus verwacht om Jezus lief te hebben en van Hem te willen zijn (vers 12 en 13).

Wedergeboorte maakt dat wij met de Here Jezus gaan leven ('wandelen'). Er ontstaat een levend geloof. Dat wil zeggen: Wij gaan ons vertrouwen stellen op de Here Jezus Christus. Wij zoeken Zijn wil, zijn plannen en leiding in en voor ons leven. De Bijbel vertelt verhalen over hoe wonderlijk dat kan uitwerken voor Uzelf en voor anderen. Lees bijvoorbeeld Handelingen 16 vers 16 t.m. 34:
Een meisje wordt verlost van een waarzeggende geest, een gevangenbewaarder komt met zijn hele familie tot geloof en wordt gedoopt. En dat alleen maar omdat Paulus en Silas de Here Jezus ondanks alles bleven volgen en Hem de eer brachten!

De betekenis van de doop wordt uitgelegd in een andere studie op deze site.

Duif Duif

Wanneer u zich tot Jezus keert,
uw zonden aan Hem belijdt
en erkent dat u een zondaar bent,
DAN wordt u wedergeboren
door het werk van Heilige Geest!

Er komt zekerheid in uw leven over het feit, dat u Gods eigendom bent. Zie Romeinen 8 vers 12 t.m. 17 en Romeinen 8 vers 37 t.m. 39.

Door bekering en wedergeboorte hoort ook u bij Hem!

Naar een studie door Herman Damme
versie februari 2014

 

‹‹ terug